วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Week3 Quarter1/2555 : ปัญหาผลกระทบของปริมาณป่าที่ลดลงและสิ่งแวดล้อมที่หายไป (ระดับโลก)

   สัปดาห์นี้สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ 2 ที่วางแผนไว้ว่าจะร่วมกันลงมือทำ   เขียน Mind mapping ก่อนเรียน , เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ , ทำปฏิทินการเรียนรู้ 11 สัปดาห์  
ก็เลยได้ยกภาระงานเหล่านี้มาทำกันในสัปดาห์ที่ 3  นี้ครับ..

สาระสำคัญ (เป้าหมายหลัก)
ปัญหาผลกระทบของปริมาณป่าที่ลดลงและสิ่งแวดล้อมที่หายไป  คลิป >> (ระดับโลก


Key Questions
- ทำไม (เกาะบอร์เนียว ,ป่าอเมซอล) จึงกำลังจะหายไปจากพื้นโลก
- เกาะบอร์เนียว ,ป่าอเมซอลที่หายไปส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างไร
- พื้นที่ป่าที่หายไปแล้ว สามารถหวนคืนได้หรือไม่เพราะอะไร
- ทำไมบางประเทศถึงยอมถมทะเลเพื่อให้เป็นพื้นดิน

เนื้อหา/กิจกรรม

- ดูคลิปสะท้อนปัญหา กรณีศึกษา (เกาะบอร์เนียว ,ป่าอเมซอล)
- แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและต่อโลก
- นำเสนอ (show and share)

กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
- เขียน Mind mapping ก่อนเรียน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- ทำปฏิทินการเรียนรู้ 11 สัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3


กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นชง
- ครูให้นักเรียนฟังเพลง ชีวิตสัมพันธ์ อนุรักษ์ป่าไม้ 
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน "ป่าไม้..ลมหายใจสุดท้ายของเรา" และกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่อง
-ครูกระตุ้นด้วยการนำเสนอชิ้นงานสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้จากเมื่อวาน และชื่นชมผลงานที่ทำด้วยความตั้งใจ

ขั้นเชื่อม 
- ครูให้นักเรียนได้จัดทำ  Mind mapping ก่อนเรียน  ในสิ่งที่ตนเองสนใจที่อยากเรียนรู้ใน Quarter 1/2555 นี้ครับ
- ครูและนักเรียนออกแบบจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ 11 สัปดาห์

ขั้นใช้ 
- นักเรียนร่วมกันลงมือจัดทำ  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ เรียนรู้ด้วยความสุขใจ.

 เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ 

ทำปฏิทินการเรียนรู้ 11 สัปดาห์

สรุปรายสัปดาห์ที่ 3
ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2555

ตัวอย่างชิ้นงาน 

1 ความคิดเห็น: