วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Week3 Quarter1/2555 : ปัญหาผลกระทบของปริมาณป่าที่ลดลงและสิ่งแวดล้อมที่หายไป (ระดับโลก)

   สัปดาห์นี้สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ 2 ที่วางแผนไว้ว่าจะร่วมกันลงมือทำ   เขียน Mind mapping ก่อนเรียน , เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ , ทำปฏิทินการเรียนรู้ 11 สัปดาห์  
ก็เลยได้ยกภาระงานเหล่านี้มาทำกันในสัปดาห์ที่ 3  นี้ครับ..

สาระสำคัญ (เป้าหมายหลัก)
ปัญหาผลกระทบของปริมาณป่าที่ลดลงและสิ่งแวดล้อมที่หายไป  คลิป >> (ระดับโลก


Key Questions
- ทำไม (เกาะบอร์เนียว ,ป่าอเมซอล) จึงกำลังจะหายไปจากพื้นโลก
- เกาะบอร์เนียว ,ป่าอเมซอลที่หายไปส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างไร
- พื้นที่ป่าที่หายไปแล้ว สามารถหวนคืนได้หรือไม่เพราะอะไร
- ทำไมบางประเทศถึงยอมถมทะเลเพื่อให้เป็นพื้นดิน

เนื้อหา/กิจกรรม

- ดูคลิปสะท้อนปัญหา กรณีศึกษา (เกาะบอร์เนียว ,ป่าอเมซอล)
- แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและต่อโลก
- นำเสนอ (show and share)

กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
- เขียน Mind mapping ก่อนเรียน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- ทำปฏิทินการเรียนรู้ 11 สัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3


กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นชง
- ครูให้นักเรียนฟังเพลง ชีวิตสัมพันธ์ อนุรักษ์ป่าไม้ 
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน "ป่าไม้..ลมหายใจสุดท้ายของเรา" และกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่อง
-ครูกระตุ้นด้วยการนำเสนอชิ้นงานสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้จากเมื่อวาน และชื่นชมผลงานที่ทำด้วยความตั้งใจ

ขั้นเชื่อม 
- ครูให้นักเรียนได้จัดทำ  Mind mapping ก่อนเรียน  ในสิ่งที่ตนเองสนใจที่อยากเรียนรู้ใน Quarter 1/2555 นี้ครับ
- ครูและนักเรียนออกแบบจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ 11 สัปดาห์

ขั้นใช้ 
- นักเรียนร่วมกันลงมือจัดทำ  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ เรียนรู้ด้วยความสุขใจ.

 เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ 

ทำปฏิทินการเรียนรู้ 11 สัปดาห์

สรุปรายสัปดาห์ที่ 3
ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2555

ตัวอย่างชิ้นงาน 

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Week2 Quarter1/2555 : กระบวนการวางแผนการเรียนรู้

   สัปดาห์นี้พวกเราจะได้เลือกหัวข้อโครงงานกัน แล้วก็จะร่วมกันเขียนสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากรู้ 
และก็ช่วยๆ กันจักทำปฏิทินการเรียนรู้ 'ป่าไม้..ลมหายใจสุดท้ายของเรา' เรียนรู้ร่วมกันด้วยความรักต้นไม้และผืนป่า เพื่อนรักของพวกเรา

สาระสำคัญ(เป้าหมายหลัก)
- กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ
- การวางแผนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์


Key Question
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้
- ทำไมถึงอยากเรียนเรื่องนี้
- นักเรียนๆ จะวางแผนการเรียนรู้และทำปฏิทินการเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในโครงงานเรื่องป่า

เนื้อหา/กิจกรรม 

กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ 
 
- เลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ (Think Pair Share )
- การได้มาซึ่งชื่อโครงงาน ( Blackboard Share )

กระบวนการวางแผนการเรียนรู้ 

- วาดภาพตกแต่งหน้าห้องเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นชง
- คุณครูให้นักเรียนดูภาพยนต์เรื่องครูบ้านนอก และก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของ "ป่า"

- ครูและนักเรียนทำความคุ้นเคยธรรมชาติบริเวณร่มไผ่ แล้วครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงมาสู่ต้นไม้ที่เราควรดูแลและที่ดูแลเราๆ

- ครูสอบถามถึงประโยชน์และโทษจากทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์กับเรา และเล่าเรื่องคุณครูอ้นผู้มีชีวิตผูกพันธ์กับป่าธรรมชาติ ณ อำเภอลำปลายมาศ

ขั้นเชื่อม
- ครูเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมรอบๆ ตัวของเรา 
- ครูให้นักเรียนเลือกดูแลต้นไม้เพื่อนรักของเรา อย่างน้อยคนละ 1 ต้น รอบๆ บริเวณนี้ ดูแลเขาและพูดคุยกับเขาคนละประมาณ 10 นาที

- คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด เลือกสิ่งที่ตนเองสนใจที่จะเรียนใน Quarter นี้ นำข้อมูลเขียนลงกระดาษปลู๊ฟเอามา Show and Share กัน

- พวกเรากลับเข้าห้องเรียนเพื่อมายกมือ นำเสนอชื่อหัวข้อโครงงานกันในห้องเรียนชั้น ป.6 ก่อนที่คุณครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุปหัวข้อโครงงานที่ได้รับเลือก
สรุปแล้ว.......
ได้ชื่อหัวข้อการเรียนรู้ คือ "ป่าไม้..ลมหายใจสุดท้ายของเรา"

ขั้นใช้ 
 - นักเรียนได้ลงมือทำปฏิทินการเรียนรู้ "ป่าไม้..ลมหายใจสุดท้ายของเรา" 


สรุปรายสัปดาห์ที่ 2
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ค. 2555
 
 ตัวอย่างชิ้นงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Week1 Quarter1/2555 : สร้างฉันทะและแรงบันดาลใจ

     ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2555
ชั้น ป.6 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ คุณครูโอ๋ได้จัดบรรยากาศของห้องเรียนด้วยการสร้างรูปโลกที่แบ่งส่วนเป็นป่าไม้ถูกทำลาย แห้งเหี่ยวเฉา ปราศจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

บรรยากาศห้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นชง
- ครูและนักเรียนทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เดินจับมือชมธรรมชาติรอบๆ บริเวณโรงเรียนฯ แล้วเล่าเรื่องสิ่งที่พบเห็น
- ครูเปิดสารคดีเรื่อง Home และ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสรรพสิ่ง ให้นักเรียนดู และอ่านวรรณกรรมเรื่อง คนปลูกต้นไม้ ให้นักเรียนฟัง

ขั้นเชื่อมสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจชมธรรมชาติและการดูสารคดี ด้วยการตั้งคำถามใสีการะดาษการ์ด
คนละ 3 คำถาม (Card and Chart)

ขั้นใช้

นักเรียนสรุปความเข้าใจจากการดูสารคดี การฟังเรื่องราวคนปลูกต้นไม้และการสำรวจ

สรุปรายสัปดาห์ที่ 1 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ค. 2555

 ตัวอย่างชิ้นงาน