วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

Week 9 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน “ Animation” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไร


ขั้นชง
ครูกระตุ้นด้วยการตั้งคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน
“ Animation” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้อย่างไร


ขั้นเชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการถ่ายทอดและนำเสนอ โดยจะเปิดเป็นโรงหนังแอนิเมชัน
- นักเรียนระดมสมองวางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่การประชาสัมพันธ์ การแจกบัตรฟรี การเตรียมสถานที่ การพาน้องเล่นเกมหลังจากดูแอนิเมชัน

ขั้นใช้

- นักรียนจัดทำบัตรเข้าชมโรงหนังแอนิเมชันไปแจกน้องๆ และผู้ที่สนใจ จัดทำฉาก และเตรียมสถานที่นำเสนอ
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ วิเคราะห์ สะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและควรพัฒนา และเขียนสรุป Mind Mapping หลังเรียน
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ วิเคราะห์ สะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและควรพัฒนา และเขียนสรุป Mind Mapping หลังเรียน

Week 1 : Quarter 4/54 เด็กอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น

 ชั่วโมงที่ 1-5 ขั้นสร้างฉันทะและแรงบันดาลใจ
ขั้นชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจป่าข้างโรงเรียน (ป่าโคกหีบและป่าข้างลำมาศ)
- ครูเปิดภาพยนตร์เรื่อง ครูบ้านนอก ให้นักเรียนดู และอ่านวรรณกรรมเรื่องคนปลูกต้นไม้และนางฟ้าฝึกหัด(บางตอน) ให้นักเรียนฟัง
ขั้นเชื่อม
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการเดินป่าและการดูภาพยนตร์ ด้วยการตั้งคำถามใสีการะดาษการ์ด 
คนละ 3  คำถาม (Card and Chart)
ขั้นใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจจากการดูภาพยนตร์และการสำรวจเป็น Mind Mapping


ชั่วโมงที่ 6-7 ขั้นเลือก
ขั้นชง
ครูเล่าจำนวนสถิติป่าที่ลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและกระตุ้นด้วย คำถาม ถ้าไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไร มนุษย์มีความสัมพันธ์  เชื่อมโยงอย่างไรกับป่า  ทำไมทุกวันนี้พื้นที่ป่าลดลง เราจะมีส่วนร่วมในการรักษาป่าได้อย่างไร
ขั้นเชื่อม
- จากการสำรวจป่า ฟังเรื่องเล่าและดูภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอก  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุด เพราะอะไร ให้เขียนคนเดียวอย่างน้อย 10 เรื่อง จับคู่กับเพื่อน สิ่งที่อยากเรียนเหมือนกัน 
(Think Pair Share)
- แต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่งที่อยากเรียนรู้ (Show and Share)
- ครูและนักเรียนช่วยกันตั้งชื่อหัวข้อโครงงานให้น่าสนใจ  Blackboard Share ชื่อที่ทุกคนตั้งร่วมกัน Love Trees Love Nature

ขั้นใช้
นักเรียนออกแบบหัวข้อโครงงาน/วาดภาพประกอบหัวข้อให้น่าสนใจ ตกแต่งห้องเรียนวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9 Mind Mapping หลังเรียน

ขั้นใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจจากการเรียนรู้ตลอด 9 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็น Mind Mapping หลังเรียน
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความงอกงามกับ  Mind Mapping ก่อนเรียน ที่ทำไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1


วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

นักเรียนจะตัดต่อแอนิเมชันให้น่าสนใจได้อย่างไร


ขั้นชง
- ครูกระตุ้นด้วยการตั้งคำถาม นักเรียนจะตัดต่อแอนิเมชันให้น่าสนใจได้อย่างไร
- คุณครูแนะนำครูอ้อน พี่ ม. 1(พี่ช้าง พี่เก่งและพี่โจ๊ก) ที่จะมาให้คำแนะนำน้องๆ ในการตัดต่อโดยใช้ระบบLenux
- พี่ ม. 1 เปิดตัวอย่างผลงานที่ตัดต่อโดยใช้ระบบ Linux ให้น้องๆ ดู
ขั้นเชื่อม 
- คุณครู พี่ ม. 1และน้องๆ ป. 6สนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิด เห็นร่วมกัน (Brainstorming) เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของการตัดต่อแอนิเมชันโดยใช้ระบบ Linux และ Window
- พี่ ม. 1 สาธิตการตัดต่อ และให้น้องๆ มีส่วนร่วมในการทดลองทำ
ขั้นใช้
นักรียนแต่ละกลุ่มลงมือตัดต่อแอนิเมชันโดยมีพี่ .1 คอยให้คำแนะนำ