วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 7 ถ่ายทำแอนิเมชัน


ขั้นเชื่อม
- นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าภาพที่ถ่ายเสร็จแล้วให้เพื่อนๆ ดู และช่วยกันสะท้อนผลงาน
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ขั้นใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันตาม Story board
(วาดภาพ,ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 6 ลงมือทำ

สัปดาห์ที่ 6 ลงมือทำ
ขั้นใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือถ่ายทำแอนิเมชันตามแผนและ Story Board ที่วางไว้
- เมื่อพบปัญหา เช่น ภาพไม่นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไม่สมจริง อุปกรณ์ไม่มี แต่ละกลุ่มก็ระดมสมอง
ช่วยกันแก้ปัญหา


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่5 (เพิ่มเติม)

สัปดาห์ที่5    
ขั้นใช้
เด็กๆ แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวางแผน สร้างสรรค์ตัวละคร ฉาก เตรียมทำแอนิเมชัน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 5 แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร?


สัปดาห์ที่ 5 แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร
ขั้นชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร?  เด็กๆ จะทำแอนิเมชันได้อย่างไรและจะวางแผนอย่างไร? แบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือสอบถามผู้รู้
ขั้นเชื่อม 
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับการทำแอนิเมชันชนิดต่างๆ จากที่ได้ศึกษาข้อมูล  รวมทั้งการทำแอนิเมชันอย่างง่าย Flip book (2 แผ่น และหลายแผ่น) สาธิตและทดลองทำหลายๆ แบบ

ขั้นใช้ 
- นักเรียนไปถ่ายทอดสาธิตการทำแอนิเมชันอย่างง่าย Flip book (2 แผ่น และหลายแผ่น) ให้น้องป. 2 โครงงาน "อาหาร" และน้องอนุบาล 2 โครงงาน "ดอกไม้" ปรับใช้ในหัวข้อที่เรียน
- พี่ ป.6และป.2 นำเสนอด้วยการแลกเปลี่ยนกันดูผลงาน และเสนอแนะสิ่งที่ควรพัฒนา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อ วางแผน เตรียมอุปกรณ์ทำแอนิเมชันและเขียน Story Board
- นักเรียนสรุปสัปดาห์ที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 4 ข้อดี ข้อเสีย การเลือกรับสื่อและกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์มีความสำคัญอย่างไร


สัปดาห์ที่ 4 ข้อดี ข้อเสียการเลือกรับสื่อและกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์
มีความสำคัญอย่างไร

คุณครูเล่าข่าวปัญหาอาชญากรรมจากการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสมให้เด็กๆ ฟัง เช่น การละเมิดทางเพศ การชิงทรัพทย์ เด็กๆร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ และแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถาม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาตามหัวข้อดังนี้
- เทคโนโลยีสารสนเทศและแอนิเมชันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
- กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์มีความหมายอย่างไรและสำคัญอย่างไร
- เด็กๆ จะมีวิธีการการเลือกรับเลือกบริโภคสื่ออย่างไร จึงจะเหมาะสมกับวัย
หลังจากศึกษาข้อมูลเสร็จแล้ว เด็กๆ ได้นำมาสรุปใส่ชาร์ต และติดผนังห้องให้เพื่อนๆ ได้เดินอ่านแลกเปลี่ยนกัน (Wall Thinking) และจับคู่สรุปความเข้าใจด้วยการแต่งเป็นการ์ตูนช่อง นำเสนอเพื่อนๆ
และ คุณครู
มีเวลาเหลืออีก หนึ่งชั่วโมงคุณครูจึงนำเสนอคลิปแอนิเมชันรูปแบบต่างๆ ให้เด็กๆ ดู เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการทำ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 3 แอนิเมชันมีความหมาย ความเป็นมาและมีความสำคัญอย่างไร
สัปดาห์ที่ 3 แอนิเมชันมีความหมาย ความเป็นมาและมีความสำคัญอย่างไร
ในสัปดาห์นี้เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ค้นหาข้อมูล นำเสนอและติดผนัง Wall Thinking ให้นักเรียนได้เดินอ่านและสรุปความเข้าใจเป็น Mind Mapping รวมทั้งได้จินตนาการออกแบบอารมณ์ของตัวละครเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำแอนิเมชัน

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาระงานครู(เพิ่มเติม)


กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน

หน่วยการเรียน เรื่อง : แอนิเมชั่น (Animation) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวเรื่อง(Topic) : อนิเมชั่น (Animation)

กำหนดความเข้าใจหลัก (Main Idea) : อนิเมชั่นเป็นผลงานสารสนเทศที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพเคลื่อนไหว สื่ออารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัด

คำถามหลัก(Big question) : นักเรียนจะสามารถสร้างผลงานอนิเมชั่นอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร

เป้าหมายความเข้าใจ(Understanding goal): เข้าใจเป้าหมายและกระบวนการสร้างชิ้นงานอนิเมชั่นรูปแบบต่างๆ และสามารถสร้างชิ้นงานอนิเมชั่นได้อย่างสร้างสรรค ์และเหมาะสมอย่างน้อย 3 ชนิด เช่น รูปภาพ ดินน้ำมัน โลโก้ การวาดเส้น

Understanding Performance

1. Can explain สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา และขั้นตอนกระบวนการทำแอนิเมชั่น รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาโดยให้เหตุผลอ้างอิงได้

2. Can interpret เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นและการใช้เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันและอนาคตได้

3. Can apply สามารถสร้างชิ้นงานอนิเมชั่นให้ผู้อื่นเข้าใจได้ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมอย่างน้อย 3 ชนิด เช่น รูปภาพ ดินน้ำมัน โลโก้ การวาดเส้น

4. Have perspective สามารถมองเห็นความแตกต่างจากมุมมองที่หลากหลายในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น ข้อดีและข้อเสียของสังคมออนไลน์ รวมทั้งการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงในการนำเสนองาน

5. Can empathize สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น เข้าใจบทบาทของตัวละครที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้ง มีความละเอียดอ่อนต่อการลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน และรูจักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการสะท้อนงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้

6. Have self - knowledge รู้จักตนเองตระหนักถึงจุดอ่อน วิธีคิด วิถีปฏิบัติ ค่านิยม เจตคติของตนเอง เช่น การประเมินตนเอง และการสรุปองค์ความรู้ได้

Assessments :1 ตรวจชิ้นงาน 2 การสังเกตและการสัมภาษณ์ 3 การทดสอบ 4 การตั้งโจทย์ให้แก้ปัญหา 5 การปฏิบัติ / การลงมือทำ / การนำเสนอ

ระยะเวลา : 9 สัปดาห์ (10 ชั่วโมง / สัปดาห์)

ครูประจำชั้น : นางศิริมา โพธิจักร์

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆ จะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร


หลังจากเด็กๆ ได้หัวข้อโครงงานเรียบร้อยแล้วก็จะมาช่วยกันวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันดังนี้

1. เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ เพื่อให้ครูมองเห็นสิ่งที่เด็กรู้แล้ว (สามารถนำมาทบทวนได้)และสิ่งที่เด็กอยากรู้
(
ครูสามารถเพิ่มเติมได้เพื่อให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง) และเด็กๆ จะนำสิ่งที่อยากรู้ไปวางแผนทำปฏิทินรายสัปดาห์
2.
ทำปฏิทินการเรียนรู้ 9 สัปดาห์
3. Mind mapping
ก่อนเรียน ซึ่งเปรียบเสมือน Pre-test เพื่อครูจะได้ตรวจสอบเทียบกับ Mind mapping หลังเรียน

(Post-test)

4.จัดบรรยากาศภายในชั้นเรียนร่วมกัน