วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (10)

สัปดาห์ที่ 10 สรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาตลอด 9 สัปดาห์เป็น Mind Mapping และผ่านการแสดงละคร

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (9)

สัปดาห์ที่ 9 พลังงานกับการเกิดภาวะโลกร้อน / ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (8)

สัปดาห์ที่ 8 แหล่งพลังงานกับการท่องเที่ยว / ทัศนศึกษา

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (7)

สัปดาห์ที่ 7 การอนุรักษ์พลังงาน / 108 วีธีลดภาวะโลกร้อน

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (6)

สัปดาห์ที่ 6 พลังงานทางเลือก (ไบโอดีเซล โซลาร์เซลล์ ไบโอแก๊ส ชีวมวล)

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (5)

สัปดาห์ที่ 5 พลังงานกับการประดิษฐ์ คิดค้น และทดลอง

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (4)

สัปดาห์ที่ 4 พลังงานกับการรีไซเคิล

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (3)

สัปดาห์ที่ 3 พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานทดแทน

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (2)

สัปดาห์ที่ 2 สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ / ปฏิทินการเรียน


พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (1)

สัปดาห์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ / เลือกหัวข้อที่จะเรียน

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สรุปองค์ความรู้ ความเข้าใจ Mind mapping หลังเรียน


หลังจากที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าศึกษาข้อมูลแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน การได้ทดลอง การสำรวจ การแสดงละคร การได้สร้างชิ้นงานผ่านการปฏิบัติจริงและ show and share ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1- 9 ก็จะมาสรุปองค์ความรู้จากการทำกิจกรรมมาทั้งหมดเป็นความเข้าใจของตนเอง
ผ่านเครื่องมือการคิด Mind mapping หลังเรียน

ตัวอย่าง Mind mapping หลังเรียน โครงงานการเปลี่ยนแปลงของโลกและธรรมชาติ
ของพี่ๆ ป.5 Quarter 2/2010

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 8 สรุปความเข้าใจโครงงานผ่านการทำ Animation (20-24 กันยายน 2553)
สัปดาห์ นี้นักเรียนจะได้สรุปความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่เรียนผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-7 ผ่านการนำเสนอ Animation ซึ่งแต่ละกลุ่มได้จับสลากเ้ลือกหัวข้อเรื่องได้แก่ การกำเนิดโลกและจักรวาล ทรัพยากร เศรษฐกิจพอเพียง พาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ
และปรากฎการณ์ธรรมชาติ เมื่อ
แต่ละกลุ่มได้หัวข้อแล้ว ก็ได้ออก แบบ Story board ฉาก ตัวละคร และถ่ายภาพ ซึ่งขั้นตอนการถ่ายภาพค่อนข้างยากเพราะเด็กๆ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น แสง เงา ตำแหน่งวางกล้อง และความนิ่งแม่นยำในการถ่าย .....ไม่ง่ายและก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราเลยค่ะ....

Key Questions
 • Animation หมายถึงอะีไร มีความสำคัญและองค์ประกอบอะไรบ้าง?
 • นักเรียนจะวางแผนการทำแอนิเมชันอย่างไร? และจะนำเสนอรูปแบบไหน?
 • นักเรียนจะออกแบบ Story board ฉาก ตัวละคร อย่างไร?
 • นักเรียนจะแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานอย่างไร
 • การถ่ายภาพมีความสำคัญอย่างไร และข้อควรคำนึงในการถ่ายภาพมีอะไรบ้าง
Activities
 • คุณครูนำเสนอแอนิเมชันรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนดูเช่น การวาด การปั้น เลโก้ และสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของแอนิเมชัน
 • นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อเรื่องที่จะสรุปความเข้าใจผ่านการนำเสนอ แอนิเมชัน
 • แต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน เช่น Story board ฉาก ตัวละคร การถ่ายภาพ และลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้
 • คุณครูแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ การเก็บภาพในคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการตัดต่อ การเพิ่มเสียงในการทำ แอนิเมชัน
 • นักเรียนนำเสนอแอนิเมชันที่ทำสำเร็จแล้วให้คุณครู เพื่อนๆ ชมและุให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมให้ดีขึ้น
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
Task
 • Animation
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 7 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ


สัปดาห์ที่ 7 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (13 - 17 กันยายน 2553)

สัปดาห์นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนได้ค้นหามากมายดังนี้ครับ

Key Questions
 • ปรากฏการณ์ธรรมชาติคืออะไร ? มีิอะไรบ้าง ? เกิดขึ้นได้อย่างไร?
 • ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลกอย่างไรบ้าง ?
 • ถ้าโลกหยุดหมุนรอบตัวเองจะเกิดอะไรขึ้น
 • ถ้าไม่มีดวงจันทร์จะส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อโลก...อย่างไร ?
Activities
 • นักเรียนจับฉลากเลือกหัวข้อที่จะได้ค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น การเกิดพายุลูกเห็บ หิมะตก น้ำขึ้น - น้ำลง ข้างขึ้นข้างแรม ฝนดาวตก ฟ้าผ่า -ฟ่าร้อง ลมบก - ลมทะเล ฯลฯ
 • ดูคลิปปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในหัวข้อต่างๆิ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอ Show & Share หัวข้อที่ตนเองค้นคว้ามาให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง
 • แบ่งกลุ่มแสดงละคร / บทบาทสมมติ เกี่ยวกับเรื่องที่ค้นคว้า
 • แบ่งกลุ่มค้นคว้าและการทดลองเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • ดูภาพยนตร์เรื่องจริงช็อคโลก
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
Task
 • แผ่นพับการเกิดปรากฏการธรรมชาติแบบต่างๆ
 • การนำเสนอ Show & Share
 • การแสดงละคร / บทบาทสมมติ
 • ทดลองเกี่ยวการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การเกิดรุ้งกินน้ำ สุริยุปราคา ฝน เมฆ ฯลฯ
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 6 กำเนิดโลก จักรวาลและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก


สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.5 จึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนครับ และสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดของโลก จักรวาลและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ครับ

Key Questions
 • จักรวาลคืออะไร
 • โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • องค์ประกอบของโลกมีอะไรบ้าง
 • ทำไมไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์
 • ถ้าแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่จะเกิดอะไรขึ้น
 • ในอนาคตโลกของเราจะเป็นอย่างไร
Activities
 • ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
 • ดูคลิปกำเนิดจักรวาล และสารคดีย้อนรอยแผ่นเปลือกโลก
 • แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด วารสา่ร หนังสือพิมพ์
 • Brain storming จากข้อมูลที่ศึกษา และสรุปความเข้าใจเป็นภาพและนำเสนอ Show & Share
 • แบ่งกลุ่มศึกษาและทดลอง นำเสนอและแลกเปลี่ยนกัน
 • ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
Task
 • ชาร์ตภาพแสดงการกำเนิดโลก ส่วนประกอบของโลกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก วิวัฒนการการของมนุษย์ พืช สัตว์
 • Show & Share การทดลองเรื่องการเกิิดภูเขาไฟ ไฟฟ้าสถิต แรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง แรงเหวี่ยงเข้าสู่ศูนย์กลาง การถ่ายเทความร้อน ความหนาแน่น
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

ชิ้นงาน สัปดาห์ที่ 4 ภัยธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 5 "ภาวะโลกร้อน"
Key Questions
 • ทำไมโลกร้อนขึ้น
 • ภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุอะไร
 • ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • เราจะมีวิธีป้องกันโลกร้อนได้อย่างไีร
 • ทำไมมนุษย์ไม่ช่วยกันดูแลโลก
Activities
 • แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด วารสา่ร หนังสือพิมพ์
 • Brain storming จากข้อมูลที่ศึกษา
 • ดูคลิปปัญหาโลกร้อน
 • สรุปความเข้าใจเป็น Mind mapping, นิทาน, โปสเตอร์/การ์ด, แต่งเพลงแสดงละคร
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
Task
 • Mind mapping สรุปความเข้าใจภาวะโลกร้อน
 • ละคร/เพลง/นิทานภาวะโลกร้อน

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1-6 (ครู)การสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ของคุณครู เป็นการทบทวนหลังจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเพื่อนำไปวางแผนกิจกรรม
ในสัปดาห์ถัดไป