วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 7 ถ่ายทำแอนิเมชัน


ขั้นเชื่อม
- นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าภาพที่ถ่ายเสร็จแล้วให้เพื่อนๆ ดู และช่วยกันสะท้อนผลงาน
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ขั้นใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันตาม Story board
(วาดภาพ,ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 6 ลงมือทำ

สัปดาห์ที่ 6 ลงมือทำ
ขั้นใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือถ่ายทำแอนิเมชันตามแผนและ Story Board ที่วางไว้
- เมื่อพบปัญหา เช่น ภาพไม่นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไม่สมจริง อุปกรณ์ไม่มี แต่ละกลุ่มก็ระดมสมอง
ช่วยกันแก้ปัญหา


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่5 (เพิ่มเติม)

สัปดาห์ที่5    
ขั้นใช้
เด็กๆ แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวางแผน สร้างสรรค์ตัวละคร ฉาก เตรียมทำแอนิเมชัน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 5 แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร?


สัปดาห์ที่ 5 แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร
ขั้นชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร?  เด็กๆ จะทำแอนิเมชันได้อย่างไรและจะวางแผนอย่างไร? แบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือสอบถามผู้รู้
ขั้นเชื่อม 
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับการทำแอนิเมชันชนิดต่างๆ จากที่ได้ศึกษาข้อมูล  รวมทั้งการทำแอนิเมชันอย่างง่าย Flip book (2 แผ่น และหลายแผ่น) สาธิตและทดลองทำหลายๆ แบบ

ขั้นใช้ 
- นักเรียนไปถ่ายทอดสาธิตการทำแอนิเมชันอย่างง่าย Flip book (2 แผ่น และหลายแผ่น) ให้น้องป. 2 โครงงาน "อาหาร" และน้องอนุบาล 2 โครงงาน "ดอกไม้" ปรับใช้ในหัวข้อที่เรียน
- พี่ ป.6และป.2 นำเสนอด้วยการแลกเปลี่ยนกันดูผลงาน และเสนอแนะสิ่งที่ควรพัฒนา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อ วางแผน เตรียมอุปกรณ์ทำแอนิเมชันและเขียน Story Board
- นักเรียนสรุปสัปดาห์ที่ 5