วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (10)

สัปดาห์ที่ 10 สรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาตลอด 9 สัปดาห์เป็น Mind Mapping และผ่านการแสดงละคร

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (9)

สัปดาห์ที่ 9 พลังงานกับการเกิดภาวะโลกร้อน / ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (8)

สัปดาห์ที่ 8 แหล่งพลังงานกับการท่องเที่ยว / ทัศนศึกษา

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (7)

สัปดาห์ที่ 7 การอนุรักษ์พลังงาน / 108 วีธีลดภาวะโลกร้อน

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (6)

สัปดาห์ที่ 6 พลังงานทางเลือก (ไบโอดีเซล โซลาร์เซลล์ ไบโอแก๊ส ชีวมวล)

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (5)

สัปดาห์ที่ 5 พลังงานกับการประดิษฐ์ คิดค้น และทดลอง

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (4)

สัปดาห์ที่ 4 พลังงานกับการรีไซเคิล

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (3)

สัปดาห์ที่ 3 พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานทดแทน

พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (2)

สัปดาห์ที่ 2 สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ / ปฏิทินการเรียน


พลังงานแห่งการท่องเที่ยว (1)

สัปดาห์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ / เลือกหัวข้อที่จะเรียน