วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สรุปองค์ความรู้ ความเข้าใจ Mind mapping หลังเรียน


หลังจากที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าศึกษาข้อมูลแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน การได้ทดลอง การสำรวจ การแสดงละคร การได้สร้างชิ้นงานผ่านการปฏิบัติจริงและ show and share ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1- 9 ก็จะมาสรุปองค์ความรู้จากการทำกิจกรรมมาทั้งหมดเป็นความเข้าใจของตนเอง
ผ่านเครื่องมือการคิด Mind mapping หลังเรียน

ตัวอย่าง Mind mapping หลังเรียน โครงงานการเปลี่ยนแปลงของโลกและธรรมชาติ
ของพี่ๆ ป.5 Quarter 2/2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น