วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 8 สรุปความเข้าใจโครงงานผ่านการทำ Animation (20-24 กันยายน 2553)
สัปดาห์ นี้นักเรียนจะได้สรุปความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่เรียนผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-7 ผ่านการนำเสนอ Animation ซึ่งแต่ละกลุ่มได้จับสลากเ้ลือกหัวข้อเรื่องได้แก่ การกำเนิดโลกและจักรวาล ทรัพยากร เศรษฐกิจพอเพียง พาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ
และปรากฎการณ์ธรรมชาติ เมื่อ
แต่ละกลุ่มได้หัวข้อแล้ว ก็ได้ออก แบบ Story board ฉาก ตัวละคร และถ่ายภาพ ซึ่งขั้นตอนการถ่ายภาพค่อนข้างยากเพราะเด็กๆ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น แสง เงา ตำแหน่งวางกล้อง และความนิ่งแม่นยำในการถ่าย .....ไม่ง่ายและก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราเลยค่ะ....

Key Questions
 • Animation หมายถึงอะีไร มีความสำคัญและองค์ประกอบอะไรบ้าง?
 • นักเรียนจะวางแผนการทำแอนิเมชันอย่างไร? และจะนำเสนอรูปแบบไหน?
 • นักเรียนจะออกแบบ Story board ฉาก ตัวละคร อย่างไร?
 • นักเรียนจะแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานอย่างไร
 • การถ่ายภาพมีความสำคัญอย่างไร และข้อควรคำนึงในการถ่ายภาพมีอะไรบ้าง
Activities
 • คุณครูนำเสนอแอนิเมชันรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนดูเช่น การวาด การปั้น เลโก้ และสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของแอนิเมชัน
 • นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อเรื่องที่จะสรุปความเข้าใจผ่านการนำเสนอ แอนิเมชัน
 • แต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน เช่น Story board ฉาก ตัวละคร การถ่ายภาพ และลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้
 • คุณครูแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ การเก็บภาพในคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการตัดต่อ การเพิ่มเสียงในการทำ แอนิเมชัน
 • นักเรียนนำเสนอแอนิเมชันที่ทำสำเร็จแล้วให้คุณครู เพื่อนๆ ชมและุให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมให้ดีขึ้น
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
Task
 • Animation
 • สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น