วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 5 แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร?


สัปดาห์ที่ 5 แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร
ขั้นชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น แอนิเมชันมีขั้นตอนการทำอย่างไร?  เด็กๆ จะทำแอนิเมชันได้อย่างไรและจะวางแผนอย่างไร? แบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือสอบถามผู้รู้
ขั้นเชื่อม 
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับการทำแอนิเมชันชนิดต่างๆ จากที่ได้ศึกษาข้อมูล  รวมทั้งการทำแอนิเมชันอย่างง่าย Flip book (2 แผ่น และหลายแผ่น) สาธิตและทดลองทำหลายๆ แบบ

ขั้นใช้ 
- นักเรียนไปถ่ายทอดสาธิตการทำแอนิเมชันอย่างง่าย Flip book (2 แผ่น และหลายแผ่น) ให้น้องป. 2 โครงงาน "อาหาร" และน้องอนุบาล 2 โครงงาน "ดอกไม้" ปรับใช้ในหัวข้อที่เรียน
- พี่ ป.6และป.2 นำเสนอด้วยการแลกเปลี่ยนกันดูผลงาน และเสนอแนะสิ่งที่ควรพัฒนา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อ วางแผน เตรียมอุปกรณ์ทำแอนิเมชันและเขียน Story Board
- นักเรียนสรุปสัปดาห์ที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น