วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

Week 9 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน “ Animation” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไร


ขั้นชง
ครูกระตุ้นด้วยการตั้งคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน
“ Animation” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้อย่างไร


ขั้นเชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการถ่ายทอดและนำเสนอ โดยจะเปิดเป็นโรงหนังแอนิเมชัน
- นักเรียนระดมสมองวางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่การประชาสัมพันธ์ การแจกบัตรฟรี การเตรียมสถานที่ การพาน้องเล่นเกมหลังจากดูแอนิเมชัน

ขั้นใช้

- นักรียนจัดทำบัตรเข้าชมโรงหนังแอนิเมชันไปแจกน้องๆ และผู้ที่สนใจ จัดทำฉาก และเตรียมสถานที่นำเสนอ
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ วิเคราะห์ สะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและควรพัฒนา และเขียนสรุป Mind Mapping หลังเรียน
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ วิเคราะห์ สะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและควรพัฒนา และเขียนสรุป Mind Mapping หลังเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น