วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

Week 1 : Quarter 4/54 เด็กอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น

 ชั่วโมงที่ 1-5 ขั้นสร้างฉันทะและแรงบันดาลใจ
ขั้นชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจป่าข้างโรงเรียน (ป่าโคกหีบและป่าข้างลำมาศ)
- ครูเปิดภาพยนตร์เรื่อง ครูบ้านนอก ให้นักเรียนดู และอ่านวรรณกรรมเรื่องคนปลูกต้นไม้และนางฟ้าฝึกหัด(บางตอน) ให้นักเรียนฟัง
ขั้นเชื่อม
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการเดินป่าและการดูภาพยนตร์ ด้วยการตั้งคำถามใสีการะดาษการ์ด 
คนละ 3  คำถาม (Card and Chart)
ขั้นใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจจากการดูภาพยนตร์และการสำรวจเป็น Mind Mapping


ชั่วโมงที่ 6-7 ขั้นเลือก
ขั้นชง
ครูเล่าจำนวนสถิติป่าที่ลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและกระตุ้นด้วย คำถาม ถ้าไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไร มนุษย์มีความสัมพันธ์  เชื่อมโยงอย่างไรกับป่า  ทำไมทุกวันนี้พื้นที่ป่าลดลง เราจะมีส่วนร่วมในการรักษาป่าได้อย่างไร
ขั้นเชื่อม
- จากการสำรวจป่า ฟังเรื่องเล่าและดูภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอก  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุด เพราะอะไร ให้เขียนคนเดียวอย่างน้อย 10 เรื่อง จับคู่กับเพื่อน สิ่งที่อยากเรียนเหมือนกัน 
(Think Pair Share)
- แต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่งที่อยากเรียนรู้ (Show and Share)
- ครูและนักเรียนช่วยกันตั้งชื่อหัวข้อโครงงานให้น่าสนใจ  Blackboard Share ชื่อที่ทุกคนตั้งร่วมกัน Love Trees Love Nature

ขั้นใช้
นักเรียนออกแบบหัวข้อโครงงาน/วาดภาพประกอบหัวข้อให้น่าสนใจ ตกแต่งห้องเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น