วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆ จะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร


หลังจากเด็กๆ ได้หัวข้อโครงงานเรียบร้อยแล้วก็จะมาช่วยกันวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันดังนี้

1. เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ เพื่อให้ครูมองเห็นสิ่งที่เด็กรู้แล้ว (สามารถนำมาทบทวนได้)และสิ่งที่เด็กอยากรู้
(
ครูสามารถเพิ่มเติมได้เพื่อให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง) และเด็กๆ จะนำสิ่งที่อยากรู้ไปวางแผนทำปฏิทินรายสัปดาห์
2.
ทำปฏิทินการเรียนรู้ 9 สัปดาห์
3. Mind mapping
ก่อนเรียน ซึ่งเปรียบเสมือน Pre-test เพื่อครูจะได้ตรวจสอบเทียบกับ Mind mapping หลังเรียน

(Post-test)

4.จัดบรรยากาศภายในชั้นเรียนร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น