วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ทำไมเด็กๆ ต้องการเลือกหัวข้อโครงงานที่อยากเรียน?????

สัปดาห์ที่ 1 ขั้นสร้างฉันทะแรงบันดาลใจ

การได้เลือกในสิ่งที่สนใจ สิ่งที่อยากเรียน หรือสิ่งที่มีความหมายต่อตนเองจะทำให้ผู้เรียนเกิด "ฉันทะ" ที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง ทั้งสิ่งที่สนใจนั้นผู้เรียนยังสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต ไม่เป็นความรู้ประเภทเหนือจริง

สร้างแรงบันดาลใจด้วยการดูแอนิเมชันเรื่อง Max&Co


สร้างแรงบันดาลใจด้วยการเล่นเกมแสดงท่าทางให้เพื่อนทาย

เลือกหัวข้อโดยใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share
Think


PairShare
พวกเราทุกคนอยากเรียนรู้โครงงาน "แอนิเมชัน"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น