วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาระงานคุณครูหลังจากได้หัวข้อโครงงาน Animation


หัวเรื่อง(Topic) : อนิเมชั่น (Animation)
กำหนดความเข้าใจหลัก (Main Idea) : อนิเมชั่นเป็นผลงานสารสนเทศที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพเคลื่อนไหว สื่ออารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกับ
คำถามหลัก(Big question) : นักเรียนจะสามารถสร้างผลงานอนิเมชั่นอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร
เป้าหมายความเข้าใจ(Understanding goal): เข้าใจเป้าหมายและกระบวนการสร้างชิ้นงานอนิเมชั่นรูปแบบต่างๆ และสามารถสร้างชิ้นงานอนิเมชั่นได้อย่างสร้างสรรค ์และเหมาะสมอย่างน้อย 3 ชนิด เช่น รูปภาพ ดินน้ำมัน โลโก้ การวาดเส้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น