วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาระงานครู(เพิ่มเติม)


กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน

หน่วยการเรียน เรื่อง : แอนิเมชั่น (Animation) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวเรื่อง(Topic) : อนิเมชั่น (Animation)

กำหนดความเข้าใจหลัก (Main Idea) : อนิเมชั่นเป็นผลงานสารสนเทศที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพเคลื่อนไหว สื่ออารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัด

คำถามหลัก(Big question) : นักเรียนจะสามารถสร้างผลงานอนิเมชั่นอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร

เป้าหมายความเข้าใจ(Understanding goal): เข้าใจเป้าหมายและกระบวนการสร้างชิ้นงานอนิเมชั่นรูปแบบต่างๆ และสามารถสร้างชิ้นงานอนิเมชั่นได้อย่างสร้างสรรค ์และเหมาะสมอย่างน้อย 3 ชนิด เช่น รูปภาพ ดินน้ำมัน โลโก้ การวาดเส้น

Understanding Performance

1. Can explain สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา และขั้นตอนกระบวนการทำแอนิเมชั่น รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาโดยให้เหตุผลอ้างอิงได้

2. Can interpret เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นและการใช้เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันและอนาคตได้

3. Can apply สามารถสร้างชิ้นงานอนิเมชั่นให้ผู้อื่นเข้าใจได้ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมอย่างน้อย 3 ชนิด เช่น รูปภาพ ดินน้ำมัน โลโก้ การวาดเส้น

4. Have perspective สามารถมองเห็นความแตกต่างจากมุมมองที่หลากหลายในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น ข้อดีและข้อเสียของสังคมออนไลน์ รวมทั้งการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงในการนำเสนองาน

5. Can empathize สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น เข้าใจบทบาทของตัวละครที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้ง มีความละเอียดอ่อนต่อการลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน และรูจักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการสะท้อนงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้

6. Have self - knowledge รู้จักตนเองตระหนักถึงจุดอ่อน วิธีคิด วิถีปฏิบัติ ค่านิยม เจตคติของตนเอง เช่น การประเมินตนเอง และการสรุปองค์ความรู้ได้

Assessments :1 ตรวจชิ้นงาน 2 การสังเกตและการสัมภาษณ์ 3 การทดสอบ 4 การตั้งโจทย์ให้แก้ปัญหา 5 การปฏิบัติ / การลงมือทำ / การนำเสนอ

ระยะเวลา : 9 สัปดาห์ (10 ชั่วโมง / สัปดาห์)

ครูประจำชั้น : นางศิริมา โพธิจักร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น