วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำไมเด็กๆ ต้องการเลือกหัวข้อโครงงานที่อยากเรียน?????

การได้เลือกในสิ่งที่สนใจ สิ่งที่อยากเรียน หรือสิ่งที่มีความหมายต่อตนเองจะทำให้ผู้เรียนเกิด "ฉันทะ" ที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง ทั้งสิ่งที่สนใจนั้นผู้เรียนยังสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต ไม่เป็นความรู้ประเภทเหนือจริง


เด็กๆ ได้เลือกหัวข้อโครงงานที่ตนเองอยากเรียนรู้
โดยใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share
Think คิดคนเดียว เขียนสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้อย่างน้อย 10 อย่าง
Pair จับคู่กับเพื่อนเพื่อหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ถ้าไม่เหมือนกันคิดใหม่ได้
Share แลกเปลี่ยนในกลุ่มและห้องเรียน

1 ความคิดเห็น: