วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Show and Share เพื่อเลือกหัวข้อโครงงาน

การสร้างโอกาสให้เด็กได้มีเวทีการพูด การนำเสนอ (Show and Share) เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสิ่งที่คิดทำจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ระหว่างเพื่อนจนกลายเป็นโครงสร้างความรู้ขนาดใหญ่ที่ใช้ประโยชน์ได้
Show and Share เพื่อเลือกหัวข้อโครงงาน

หัวข้อโครงงานที่พี่ป.5 อยากเรียนร่วมกัน
คือ "The Earth and Nature"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น